תקנון אתר Oh my Box

 1. שלום רב וברוכים הבאים לחנות המקוונת של oh my box – קופסאות דייט מקוריות, המופעלת בכתובת האינטרנט ohmybox.co.il (להלן: "האתר"). האתר הוקם ומנוהל על ידי ליעד קליין, ע.מ. 036927845 מרחוב תל גיבורים 5, קומה 3, בית טפר, תל אביב אצל: משרדי E House (להלן: "הנהלת האתר").
 2. האתר משמש כחנות וירטואלית ואתר סחר אלקטרוני לרכישה והזמנה של תכני בידור, מוצרים, מארזים וקופסאות דייט מקוריות, באופן מקוון במחירים ובתנאים המפורטים באתר ובתקנון זה וכן לשמש זירת פרסום בעבור בעלי עסקים, נותני שירותים וגורמים נוספים.  
 3. אתם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. האמור בתקנון זה חל על כל שימוש שייעשה באתר, על כל דפיו והאפשרויות שבו, לרבות רכישות שיעשו באמצעות האתר, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר וכל מי שבוחר להזמין ולרכוש מארז, קופסא או מוצר כלשהו באמצעות האתר.
 4. באם אינך מסכים לתקנון האתר ותנאיו ו/או באם אינך בגיל המתאים ליצירת חוזה משפטי כביל או מנוע לקבל או להסכים לתנאים המפורטים להלן –  אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו לכל מטרה שהיא וכן אינך רשאי לבצע באתר ו/או באמצעותו הזמנה או רכישה של מוצרים כלשהם.
 5. מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה, לפי שיקול דעתה, בלא צורך במסירת הודעה מראש או בדיעבד לך ובמידה ותחליט הנהלת האתר לעשות כן תקנון אתר מעודכן יפורסם באתר.
 6. מובן, שבמידה ואינך מסכים עם אחד מתנאי התקנון המעודכנים, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש ו/או רכישות באתר ו/או באמצעותו. המשך שימוש באתר ו/או רכישה באתר או באמצעותו ו/או ביקור באתר ובשירותיו לאחר פרסומו של תקנון חדש, מהווה את הסכמתך לתנאי התקנון המעודכנים והחדשים אשר יפורסמו באתר ואת התחייבויותיך לפעול על פיהם.
 7. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין האמור באתר או בפרסומים מטעם ובקשר לאתר לבין האמור בתקנון זה, יגבר ויחול האמור בתקנון זה.

תנאי השימוש וההשתתפות באתר

העדר אחריות

 1. הגלישה והשימוש בתכני אתר ובכל רכיביו ולרבות הזמנה ורכישה של מארזים, קופסאות ומוצרים באתר ובאמצעותו וכן שימוש מכל סוג במארזים, בקופסאות ובמוצרים הנמכרים ע"י הנהלת האתר ו/או המפורסמים באתר ו/או באמצעותו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לעשות באתר ובמוצרים, במארזים ובקופסאות של הנהלת האתר, שימוש סביר, אישי וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם של מוצרי, קופסאות ומארזי הנהלת האתר למשתמש, לצרכיו ו/או למטרותיו.
 2. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק, עוגמת נפש או הפסד בגין התאמת המוצרים, הקופסאות והמארזים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו לעשות שימוש באתר בשירותיו ובתכניו ו/או בבואו להסתמך על תכני ושירותי האתר או על רכישה והזמנה של מוצרים, קופסאות ומארזים באתר ובאמצעותו.
 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 1. הנהלת האתר אינה יצרנית של כל המוצרים, השירותים והאביזרים הנכללים במארזים ו/או בקופסאות ו/או במוצרים הנמכרים באתר ו/או באמצעותו. משכך, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מוצרים ו/או שירותים ו/או אביזרים אשר נכללו במארזים ו/או בקופסאות ו/או במוצרים (המוצעים למכירה באתר), והאחריות הבלעדית בגין אלו חלה על בתי העסק, היצרנים ו/או הספקים המספקים את המוצרים, השירותים והאביזרים.
 2. יובהר בזאת ואתה מסכים מפורשות בזאת כי הנהלת האתר לא תהייה אחראית באשר להתאמתו של המוצרים, המארזים ו/או הקופסאות הנמכרים ע"י הנהלת האתר ו/או תוכן מתוכניהם לצרכיך ו/או למטרותיך ולא תהא לך בעניין זה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי.
 3. במוצרים ו/או במארזים ו/או בקופסאות הנמכרים ו/או המפורסמים באתר ייתכן ויכללו מוצרי מזון, שמנים ומוצרי צריכה אחרים. עליך לבדוק ולבחון, טרם השימוש במוצרי מזון, שמנים ומוצרי צריכה אלו כי הם אינם מהווים סיכון כלשהו עבורך ו/או עבור כל צד שלישי האחר המשתמש בהם (בין לבריאותכם ובין בכל מובן או עניין אחר), ועל הרוכש של המוצר, המארז או הקופסא תחול האחריות המלאה בשל השימוש בהם.

בפרט, על אחריותך הבלעדית לוודא לפני השימוש בכל מוצר, מזון, שמן או אחר הנכלל בכל מוצר, מארז או קופסא הנמכרים ו/או המפורסמים באתר, כי אין באלו חומרים כלשהם ו/או אלרגנים ו/או גלוטן, שעלולים לסכן אותך ו/או כל צד שלישי אחר שיעשה שימוש במוצרים, בקופסאות ובמארזים הנרכשים באתר ועליך תחול האחריות הבלעדית בגין השימוש באלו.

 1. המידע והנתונים בקשר למוצרי צריכה, מזון, שמנים ואחרים הנכללים במארזים, בקופסאות, ובמוצרים הנמכרים באתר הינו לעיתים מיצרני וספקי אותם המוצרים, ולפיכך הנהלת האתר לא תהא אחראית על מידע ונתונים אלו אלא אותם יצרנים וספקים.
 2. הנהלת האתר רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הרכב, היצע ומגוון מוצרי הצריכה, התכנים, תכני הבידור, המזון, השמנים, האביזרים והאחרים הנכללים במוצרים ו/או המארזים ו/או הקופסאות הנמכרים ו/או המפורסמים באתר ולך לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 3. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים, המארזים והקופסאות אשר הוזמנו באתר והתמורה ששולמה על ידך להנהלת האתר בגינם.

רישום לאתר

תהליך הרכישה

 1. הנהלת האתר רשאית, בכל עת, לשנות, להוסיף, לגרוע או לעדכן את היצע, מגוון, הרכב, תכולת וסוגי המוצרים, הקופסאות והמארזים המוצגים והמוצעים באתר להזמנה ולרכישה, לפי שיקול דעתה. יתרה על כן יובהר, כי ייתכן ובאתר ו/או בתכניו, יוצגו ו/או יפורסמו מוצרים, קופסאות ומארזים שאינם מצויים כעת במלאי הנהלת האתר.  לפיכך, מובן כי במקרה כזה לא תתאפשר הזמנה ו/או רכישה של מוצר, מארז או קופסא שאינם נמצאים במלאי הנהלת האתר וככול שתבוצע הזמנה למוצר, מארז או קופסא החסרים במלאי היא לא תאושר ולא תחויב בגין הזמנת המוצר החסר במלאי.
 2. הנהלת האתר רשאית, בכל עת לפרסם מוצרים, קופסאות ומארזים במחירי מבצע בהתאם לכללי והוראות הדין לגבי פרסום מבצעים. מוצרים, קופסאות ומארזים המוצגים או מפורסמים באתר, במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע עדיין בתוקף גם במועד התשלום בגין המוצר, המארז או הקופסא ובכפוף לכך שאלו קיימים במלאי הנהלת האתר.
 3. אישור הזמנת המוצרים, הקופסאות והמארזים באתר, ישלח אל כתובת המייל שהזנת רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה. במידה ואינך מקבל אישור במייל כי ההזמנה בוצעה אנא פנה אל שירות הלקוחות בהתאם לפרטי יצירת קשר באתר.

אספקת המוצרים

 1. שיטות משלוח ההזמנה (דואר, שליח עד הבית, Boxit וכיוצא באלו) ו/או האפשרות לבצע איסוף עצמי של ההזמנה וכן מועדי האספקה, אזורי האספקה ומחירי השליחות יפורטו באתר. הנהלת האתר שומרת על זכותה להרחיב או לצמצם את אזורי האספקה והפעילות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומומלץ להתעדכן באתר מעת לעת לגבי אזורי האספקה.
 2. דמי המשלוח בגין כל מוצר, קופסא ומארז מפורטים מתחת למחיר באתר. הנהלת האתר שומרת על זכותה לקבוע כי הזמנות ממחיר שיקבע על ידה לא יחויבו בדמי משלוח וכן לשנות את שיטות המשלוח, גופי השילוח ומחירי השליחויות הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. האחריות לאספקת המוצרים, המארזים והקופסאות מוטלת על חברת השילוח בהתאם לתנאי השירות של חברת השילוח ו/או דואר ישראל והנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין שירותיהם לרבות לא בגין אזורי האספקה, מועדי האספקה ופגם ו/או נזק שנגרמו במהלך אספקת המוצרים, המארזים והקופסאות.
 4. מוצרים המוגדרים כשבירים לא ניתנים למשלוח בדואר וניתן יהיה לקבל אותם באמצעות שליחות עד הבית בלבד או איסוף עצמי. יתכנו עיכובים ואיחורים מלוחות הזמניים בשל בעיות מזג אוויר, כוח עליון, השבתות ושביתות, פרעות, מגיפות וכיוצא באלו וכן מסיבות נוספות שאינן בשליטת הנהלת האתר.
 5. ככול שבמועד אספקת המוצרים, המארזים ו/או הקופסאות, הלקוח לא יהיה נוכח במען בו ביקש לקבל את המוצרים כאמור, אזי בהסכמתו הטלפונית של הלקוח יושארו המוצרים, המארזים ו/או הקופסאות ליד דלת ביתו או במקום אחר בסמוך לביתו כפי שיסוכם בינו לבין חברת השליחויות. במידה ובמועד אספקת המוצרים, המארזים ו/או הקופסאות, הלקוח לא ענה פעמיים לניסיונות ליצור איתו קשר, ואין אפשרות לשיקול דעת חברת השליחויות להשאיר את המוצרים, הקופסאות ו/או המארזים ליד דלת ביתו, המשלוח יסופק לו ע"י חברת השליחויות במועד נדחה אחר. בכל מקרה, הלקוח אינו פטור מהתשלום בגין המוצרים, הקופסאות והמארזים שרכש ואלו לא יזוכו ע"י הנהלת האתר גם אם חלו עיכובים ו/או דחיות ו/או שינויים במועדי אספקת המוצרים, המארזים ו/או הקופסאות שכן אלו אינה בשליטתה ו/או באחריותה של הנהלת האתר אלא של חברת השליחויות.
 6. בכל מקרה בו תתואם הזמנה חדשה לשליחות, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח בשנית (ואם היה פטור מלכתחילה בגין דמי המשלוח, הנהלת האתר רשאית בשיקול דעתה לקבוע כי בגין השליחות הנוספת הלקוח יחויב בדמי משלוח).
 7. באזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית, רפואית או בכל מקום לגביו עלול להיות בעיה או קושי לאספקת המוצרים רשאית הנהלת האתר להעמיד את המוצרים בעיר או ישוב קרובים אשר יתואם עם הרוכשים מראש ואלו ידרשו להגיע למקום שתואם לצורך קבלת המוצרים.
 8. עם אספקת המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידך, עליך לבדוק תכולת המשלוח אל מול חשבונית הרכישה. במקרה שתתגלה על ידך אי התאמה בין חשבונית הרכישה למוצרים שסופקו או אי שביעות רצון אחרת, אתה נדרש להודיע על כך להנהלת האתר בהקדם האפשרי ממועד אספקת המשלוח באמצעות טופס צור קשר באתר או באמצעות הפרטים המפורטים.

מדיניות ביטול

 1. האתר מכבד את כל חוקי הצרכנות ופועל לפיהם. אין באמור להלן כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצרכן מכוח חוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק"), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") ו/או מכל הוראה אחרת.
 2. במידה ולאחר ביצוע העסקה אתם מעוניינים לבטלה, תוכלו לעשות זאת החל מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שאריזת המוצר ו/או הקופסא ו/או המארז (לפי העניין) לא נפתחו, ולא נעשה בהם שימוש כלשהו.

במידה והלקוח הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אזי הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה, החל מיום עשיית העסקה ועד 4 (ארבעה) חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים ע"פ הדין, לפי המאוחר מביניהם ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הנהלת האתר (ו/או נציג הנהלת האתר) ללקוח (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), ובכפוף לכך שאריזת המוצר ו/או הקופסא ו/או המארז (לפי העניין) לא נפתחו, ולא נעשה בהם שימוש כלשהו.

 1. בכל מקרה ביטול של עסקה יש לעשות בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת המפורטת בפרטי יצירת קשר. בהודעה הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן את העתק החשבונית שנשלחה.  במידה והביטול נובע מפגם או מחוסר התאמה, יש לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה כאמור לעיל.
 2. בביטול העסקה מכל סיבה שהיא (ולמעט עקב פגם או אי-התאמה), על הלקוח להשיב את המוצר, המארז או הקופסא להנהלת האתר, על חשבונו, ועם החזרתם ובדיקת הנהלת האתר כי אלו לא נפתחו, לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש על ידי הצרכן, יזוכה כרטיס האשראי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 3. במידה והקופסא כבר הגיע עד הבית, ניתן להחזיר אותה אלינו בעלות של 50 ש"ח דמי משלוח שאנו נוציא עבור הלקוח.
 4. בביטול עסקה בשל פגם או אי-התאמה בנכס כמשמעותם בסעיף 14ה(א) לחוק או עקב נסיבות אחרות המנויות בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו דמי ביטול, על הלקוח לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת המפורטת בפרטי יצירת קשר, ותתואם עם הלקוח הדרך להחזרת המוצרים.
 5. למען הסר ספק במקרה של ביטול העסקה לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח (ככול ששולמו) למעט במקרה בו  הביטול של המזמין נעשה עקב פגם או אי-התאמה כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק
 6. יודגש כי בהתאם להוראות הדין, מאחר ומוצרי, קופסאות ומארזי הנהלת האתר ניתנים לשכפול, הקלטה ושעתוק, הרי שעסקה לרכישת מוצר, מארז ו/או קופסא שאריזתם המקורית נפתחה ע"י הצרכן, לא ניתנת לביטול כלל.

נוהל הודעה והסרה

 1. באתר ייתכנו תכנים וחומרים שמתקבלים מגולשים ו/או שותפים ו/או גורמים נוספים, לרבות חוות דעת, המלצות ותוכן שיווקי ופרסומי המועלים לאתר בהתאם להצהרתם כי המידע הנו נכון והתכנים והחומרים אינם מפרים כל זכות של צד שלישי ובפרט כי התכנים והחומרים אינם מפרים זכויות יוצרים ופרטיות. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.
 2. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם הנהלת האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ותפעל בהתאם לשיקול דעתה ו/או עפ"י כל דין.

מפרסמים באתר

 1. הנהלת האתר עשויה לאפשר לבעלי עסקים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר (להלן: "המפרסמים").
 2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין הנהלת האתר מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן הנהלת האתר לא תהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
 3. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור הנהלת האתר אינה יכולה ואינה מתיימרת להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם ו/או איכותם והן באשר לתוכנם.
 4. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי הנהלת האתר או מי מטעמה מעודד או ממליץ על המפרסם או על הטובין ו/או השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע ו/או המפרסמים. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.
 5. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

מדיניות פרטיות – הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתרה ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. בעת ההרשמה לאתר (ככול שתידרש), הגלישה והשימוש באתר וכן בעת וביצוע הזמנות ורכישות באתר אתם נדרשים למסור פרטים אישיים, הכוללים שמכם המלא, מען ודרכי התקשרות עימכם. אתם מצהירים כי פרטים אלה ניתנים מרצונכם החופשי ובהסכמתם וכי ידוע לכם שפרטים אלו, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של הנהלת האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר (לרבות לא להזמין או לבצע באמצעות האתר רכישות כלשהן).
 3. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות להנהלת האתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. הנהלת האתר לא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 4. בשימושך באתר וכן בהזמנה ורכישת מוצרים, מארזים וקופסאות באתר ובאמצעותו על ידך, אתה מסכים מפורשות כי הנהלת האתר תהייה רשאית לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל, SMS, whatsapp, ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר או שותפיה העסקיים וכל מידע אחר בו סבורה הנהלת האתר כי תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או הזמנה ורכישת המוצרים על ידך. בידך הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 5. בנוסף, בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של הנהלת האתר מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר ובכל אחד מדפיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הנהלת האתר.
 6. למעט המידע אשר נמסר על ידך מרצונך החופשי ובהסכמתך להנהלת האתר על דרך של מילוי פרטיך באתר ובשירותיו וביצוע רכישות והזמנות באמצעות האתר, אשר מידע זה מזהה אישית אותך, שאר המידע אשר נצבר על ידי הנהלת האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.
 7. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר ושל פעילות הנהלת האתר.

נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES ("עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Google, Facebook ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל על הגולשים באתר את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.

לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר וכן לא לבצע בו או באמצעותו הזמנה ורכישה של מוצר כלשהו.

 1. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על הגולשים באתר, אשר מזהה אותם ספציפית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו וביצוע ואספקה של הזמנות ורכישות שבוצעו באמצעות האתר; (ב) במידה שמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין הנהלת האתר ובאי כוחה ו/או בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין מפרסם באתר; (ו) במקרה והנהלת האתר תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי אחר.
 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת מנהליה של הנהלת האתר, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר ו/או את האתר לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.
 3. הנהלת האתר נוקטת באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר, לרבות לא לעשות הזמנות או רכישות כלשהן באתר או באמצעותו.

קישורים (LINKS)

 1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע בו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והנהלת האתר רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים אלו ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות הנהלת האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכניו (לרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו), במוצרים ו/או במארזים ו/או בקופסאות של הנהלת האתר (ולרבות בכל חומר, תוכן ו/או יצירה הנכללים באלו) המפורסמים ו/או המוצעים לרכישה באתר (להלן: "נכסי קניין רוחני"), הינם הינן וימשיכו להיות בבעלות מלאה של הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי שהרשה להנהלת האתר להשתמש בו. סימן המסחר "Oh My Box" הינו סימן בבעלותה של הנהלת האתר (להלן: "סימני הנהלת האתר").
 2. אין לעשות כל שימוש בנכסי קניין רוחני של הנהלת האתר ו/או בסימני הנהלת האתר, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב ומראש מאת הנהלת האתר. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לצלם, לתרגם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה (ו/או מתכניו, שירותיו והמידע בו), מהמוצרים מהקופסאות ומהמארזים של הנהלת האתר (ו/או מתוכניהם, חומריהם והיצירות הנכללים בהם), לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של הנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שתינתן).
 3. אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, הנהלת האתר תשמח לעמוד לרשותכם.
 2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר", הן בדואר אלקטרוני לכתובת hello@ohmybox.co.il והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (ימים א' – ה'  בין השעות 9:00-18:00) למספר טלפון: 0537359535.
 3. כתובתנו למשלוח דואר, לאיסוף עצמי של המוצרים שנרכשו או להחזרת המוצרים במקרי ביטול עסקה, הינה: רחוב תל גיבורים 5, קומה 3, בית טפר, תל אביב אצל: משרדי E House.

שונות

 1. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש או בדיעבד.
 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו ושירותיו, באופן מלא, חלקי או בכל דרך אחרת כפי שתראה לנכון, בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 4. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותיו האתר, בתכניו, בפרסומים בו, במידע בו ומהזמנות והרכישות באתר או באמצעותו, מהשימוש במוצרים, קופסאות או מארזי הנהלת האתר, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.
 5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.
 6. רישומי מערכות המחשוב של הנהלת האתר, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכניו ו/או בכל רכיב באתר, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו ובדבר הזמנותיך ורכישותיך באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות וכן ראייה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלו – וזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.